tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa oraz przebiegu szkoleń i warsztatów przeprowadzanych przez Joannę Grygo

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług z zakresu szkoleń wykonywanych przez Joannę Grygo w Salonie „rzęsa w rzęse. Joanna Grygo”, a zarazem prawa i obowiązki Szkoleniowca i Kursanta.

I. Słownik

 1. „Salon” – określa gabinet prowadzony przez Joannę Grygo w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej „rzęsa w rzęsę. Joanna Grygo” przy ul. Władysława IV 47 81-384 Gdynia NIP 8442228193 REGON 221490651.
 2. „Cennik” – aktualny cennik zawierający ceny szkoleń oraz warsztatów. Kwoty podane w cenniku są ceną brutto podaną w polskich złotych. Niektóre ceny szkoleń są ustalane indywidualnie, w zależności od różnych czynników.
 3. „Regulamin” – procedura dotycząca zasad odbywania i świadczenia szkoleń przez Joannę Grygo.
 4. „Reklamacja” – wyrażenie przez niezadowolenia z wykonanej Usługi.
 5. „Właściciel Salonu” – Pani Joanna Grygo działająca w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej „rzęsa w rzęsę. Joanna Grygo” przy ul. Władysława IV 47 81-384 Gdynia NIP 8442228193 REGON 221490651.
 6. „Instruktor” – osoba przeprowadzająca Szkolenia i Warsztaty z zakresu stylizacji brwi i rzęs. W tym przypadku jest to Właściciel Salonu rzęsa w rzęse. Joanna Grygo.
 7. „Kursant” – uczestnik Szkolenia lub Warsztatów.
 8. „Szkolenie” – spotkanie mające na celu nabycie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności Kursanta.
 9. „Zadatek” – pewna, ustalona z góry część kwoty Usługi, która płacona jest przez Kursanta w określonym przez Instruktora terminie. W wypadku rezygnacji ze Szkolenia lub Warsztatów zadatek nie jest zwracany Kursantowi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa korzystanie przez Kursantów ze Szkoleń oraz Warsztatów oraz zasady ich przebiegu wraz z obowiązkami Instruktora oraz Kursantów. 
 2. Kursanci są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 3. Do dokonania zapisu na Szkolenie lub Warsztaty wymagane jest podanie przez Kursanta numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska. Kursant nie może się umówić anonimowo ani pod pseudonimem i zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych. Odmowa podania tych danych jest jednoznaczna z rezygnacją z wybranej Usługi.
 4. Wszystkie Szkolenia oraz Warsztaty są świadczone w Salonie „rzęsa w rzęse. Joanna Grygo” przy ul. Władysława IV nr 47 w Gdyni.
 5. Płatności w Salonie za odbyte Szkolenie lub Warsztaty są akceptowane przy użyciu form: płatność gotówką w kasie lub przelew BLIK. Po dokonaniu płatności Kursant otrzymuje paragon lub fakturę. O woli otrzymania faktury należy poinformować pracownika Salonu zanim wystawi paragon za Usługę. Czas wydania faktury jest uzgadniany indywidualnie z Kursantem.
 6. Na terenie Salonu zabrania się: wprowadzania zwierząt, palenia artykułów tytoniowych, używania e-papierosów i innych wyrobów podobnych przedmiotowo (typu: ICOS, CBD), spożywania produktów spożywczych bez wyraźnych zaleceń medycznych, spożywania alkoholu. Wszelkie szkody wynikłe z powodu złamania powyższego zakazu obciążają naruszyciela.
 7. Kursanci zobowiązani są do osobistego stawiennictwa na wybrane Szkolenie, bez towarzystwa jakichkolwiek osób towarzyszących. 
 8. Kursant ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu. Ostateczna wysokość szkód zostanie oszacowana po przeprowadzeniu analizy zniszczeń przez Joannę Grygo, bądź przybraną przez nią osobę.
 9. Kursant może przyprowadzić na Szkolenie lub Warsztaty swoje modelki, o których ma obowiązek powiadomić Instruktora ze znacznym wyprzedzeniem.
 10. Instruktor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

III. Obowiązki

 1. Kursanci są zobowiązani do terminowego i punktualnego stawiennictwa na określone Warsztaty lub Szkolenia. 
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Kursantów pozostawione w Salonie podczas trwania Szkolenia. W przypadku pozostawienia przez Kursantów rzeczy osobistych w Salonie zostaną one przechowane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia. Po upływie tego terminu wszystkie pozostawione rzeczy zostaną wyrzucone.  
 3. Kursanci są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Salonu.

IV. Obowiązki Instruktora

 1. W trakcie przebiegu Szkolenia lub Warsztatów Kursant ma zapewnioną wyłączność uwagi Instruktora.
 2. Instruktor posiada wszelkie wymagane certyfikaty oraz szkolenia potwierdzające jego wiedzę w danym zakresie oraz upoważniające do prowadzenia Szkoleń i Warsztatów.
 3. Wzdłuż wejścia do Salonu znajduje się płatny parking. Przed przyjazdem do Salonu na Szkolenie lub Warsztaty Kursant powinien mieć ten fakt na uwadze oraz odpowiednio zaplanować czas przyjazdu aby stawić się na wizytę punktualnie.
 4. Instruktor zapewnia Kursantowi modelki, chyba że Kursant postanowi inaczej, natomiast nie bierze On odpowiedzialności za ich nieobecność.

V. Ceny 

 1. Za Szkolenia i Warsztaty obowiązują ceny podane według cennika dostępnego na stronie internetowej Instruktora Joanny Grygo.
 2. Niezależnie od daty zapisania się na Szkolenie lub Warsztaty aktualną ceną jest zawsze cena obowiązującą w  dniu odbywania się Warsztatów lub Szkolenia.
 3. Ceny Szkoleń i Warsztatów są ustalone na podstawie kosztów zużycia materiałów, odpowiedzialności, wiedzy Instruktora, opłat obowiązkowych oraz za czas trwania Szkolenia czy Warsztatu.
 4. Zapisując się na Szkolenie lub Warsztaty kursant jest zobowiązany do wpłacenia w określonym terminie zadatku, który w przypadku rezygnacji ze Szkolenia lub niestawienia się na nim nie jest zwracany Kursantowi.
 5. W dniu Szkolenia Kursant jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części kwoty Szkolenia lub Warsztatów bezpośrednio w Recepcji Salonu.

VI. Zapisy na Szkolenia i Warsztaty

 1. Kursanci mają możliwość zapisania się na Szkolenia i Warsztaty w następujący sposób: za pośrednictwem strony internetowej Instruktora – www.joannagrygozkolenia.pl.
 2. W celu końcowego potwierdzenia uczestnictwa Kursanta w Szkoleniu musi on najpierw wpłacić wymagany Zadatek na podane konto bankowe.
 3. Kursant po zarezerwowaniu Warsztatów lub Szkolenia, a następnie podjęcia decyzji o rezygnacji zobowiązany jest do poinformowania Instruktora o tej rezygnacji. Rezygnację należy złożyć z przynajmniej 3- dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem SMS, telefonicznie lub mailowo. 

VII. Szkolenia i Warsztaty

 1. Szkolenia i Warsztaty są opisane na stronie internetowej Instruktora: www.joannagrygoszkolenia.pl oraz na stronie internetowej Marki RARITY: www.rarityacademy.pl/joanna_grygo.
 2. Szkolenia i Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej i trwają określony z góry czas. Czas ten, z przyczyn losowych może ulec zmianie.
 3. Kursant ma możliwość zadawania pytań instruktorowi na temat Szkolenia lub Warsztatów, a Instruktor oświadcza, że ma pełną świadomość przekazanych mu informacji i bierze odpowiedzialność za swoje słowa.
 4. Instruktor zapewnia doszkoleniowy kontakt z Kursantem.